Подкрепа за успех - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Подкрепа за успех

Проекти
Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2ОP001-2.011-0001
Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню