Твоят час - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Твоят час

Проекти
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На 01 ноември 2016г. в ОУ „Свети  Иван  Рилски“-  гр. Варна стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха общо осемнадесет групи в начален и прогимназиален етап: дванадесет групи за преодоляване на обучителни затруднения и шест групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и ще се забавляват. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на основно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.      
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню