Архив проекти - ОУ Свети Иван Рилски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Архив проекти

Проекти
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На 01 ноември 2016г. в ОУ „Свети  Иван  Рилски“-  гр. Варна стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха общо осемнадесет групи в начален и прогимназиален етап: дванадесет групи за преодоляване на обучителни затруднения и шест групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и ще се забавляват. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на основно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.      

През 2011 год. участваме в проект на тема: "Подобряване условията за труд, спорт и отдих". Той има за цел създаване на оптимална училищна среда  за успешна реализация на учебно-възпитателния процес и съхраняване традициите на училището, превръщайки го в привлекателно място за обучение, естетика и отдих през свободното време. По този проект успяхме да засадим нови многогодишни храсти и оформим цветни петна и алпинеум, създадохме мини-полигон за обучение по безопасност на движението и ремонт на училищната ограда, освежаване на оградните елементи, укрепване на бордюра на главната алея на училището.

През учебната 2009/2010 год. участвахме  в проект: "Училище на две скорости", компонент 1: "Без звънец" по който бяха оформени 5 групи от начален курс за допълнителна работа с изоставащи ученици. През същата година ученици от V - VІІІ клас работиха по проект на тема: "С грижа за всеки ученик", където допълнително се обучаваха деца с пропуски или изоставащи от учебния материал.Проект на тема: "Енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и изменение на климата."

През 2009 година нашето училище  "Свети Иван Рилски" беше поканено от Енергийна агенция Пловдив да участва в проект за енергийна ефективност, чрез енергиен мониторинг на училищната сграда. От  01.02.2010 година осъществяваме действителен мониторинг. Данните са отразени на web страницата, създадена за проекта: www.sustain.no и табла   в училище.
Темите по които успяхме да работим са:
1. Енергиен мониторинг - източници на енергия.
След отчитане на данните, те бяха регулярно нанасяни на таблото, за да успеем да изчертаем енергийната крива, а  също и отразявани в сайта.
2. Разследване на енергийни етикети.
Особено интересно и забавно беше посещението ни в магазин за електрически уреди за да успеем да намерим най-добрите уреди според енергийната им консумация
3. Уреди в готовност в къщи. Един ден без електричество.
4. Електрически изчисления.
5. Пазител на светлината.
Особено ентусиазирани бяха всички при направата на модели за знаци, които поставихме до ключовете за да напомним на всеки какво трябва да направи.Проектът, който беше избран като най-добър и от който направихме стикери, които поставихме до всеки ключ в училище  е на Александър Александров от VІ клас.
6. Енергийни изследователи
7. Направи си сам слънчева фурна
Особено щастливи бяхме всички, когато успяхме да разтопим парченце шоколад в не особено професионално направената ни слънчева фурна.

През 2006/2007 година работихме по проект на Министерството на Околната среда и водите на тема  "Училищният парк - наша грижа и гордост", по който успяхме да засадим нови видове растения в нашия училищен парк.

proJET - JUNTOS-ENSEMBLE-TOGETHER-ЗАВИНАГИ ЗАЕДНО е проект в който участва ОУ"Свети Иван Рилски" - Варна, две училища от Халифакс - Англия, едно училище от Испания и шест училища от град Виши - Франция. Проектът акцентира около развитието на децата като "Граждани на Европа". Идеята е да открием общото и различното между нас и в живота на децата от различни Европейски страни. Подрастващите имат възможност да обсъждат и споделят жизнения си опит, за училища, култури, езици  и начина си на живот. Стремежът е да се открие общото и различното в начина на живот, детските игри, културните обичаи и празници. По темите по които работихме:
* Детски игри и спорт;
* Празници и традиции;
* Сгради, архитектура и известни личности;
* Нашето училище;
* Традиционна кухня и навици на хранене;
* Екология и опазване на природата.
През трите години, които работихме по проекта, учениците стигнаха до извода, че приликите между нашите народи са повече отколкото разликите.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню